វិញ្ញាបនប័ត្រ

Member-of-Affinity-WCA2

សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាព-WCA

logo

សមាជិកនៃ ALU

未标题-1

សមាជិកនៃ GAC

未标题-1

សមាជិកនៃ PPL

4A-Logistics-Enterprise-of-China-Federation-of-LogisticsPurchasing1

4A-Logistics-សហគ្រាសនៃប្រទេសចិន-Federation-of-Logistics ការទិញ

Member-of-FM2

សមាជិកនៃវិទ្យុ FM

Diamond Star Award

ពានរង្វាន់ផ្កាយពេជ្រ

Member of JCTRANS

សមាជិក JCTRANS

Member of X2

សមាជិក X2

អតិថិជនសំខាន់របស់យើង។

Our-Key-Customer