ប្រវត្តិសាស្ត្រ

រូបភាព

២០២១

ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ពង្រីក​ខ្លួន​ម្តង​ទៀត ដោយ​បង្កើត​សាខា​នៅ Huizhou

ភាពយន្ត

ឆ្នាំ ២០២០

ក្រុមហ៊ុន​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ពង្រីក​ខ្លួន​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត ដោយ​បង្កើត​សាខា​នៅ​ក្រុង Qingdao

រូបភាព

ឆ្នាំ 2019

ក្រុមហ៊ុន​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ពង្រីក​ខ្លួន​ម្តង​ទៀត ដោយ​បង្កើត​សាខា​នៅ Jiangmen

ទីតាំង

ឆ្នាំ ២០១៦

ក្រុមហ៊ុន Focus Global Supply Chain Management Corporation Ltd. ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង NEEQ [Focus Global SCM, 838170]។ចែករំលែកកំណែទម្រង់ ហើយហេតុដូច្នេះហើយ Focus Global Supply Chain Management Corporation Ltd

ទីតាំង

ឆ្នាំ 2015

ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅជាតំបន់សហប្រតិបត្តិការ Qianhai Shenzhen-Hong Kong ប្តូរឈ្មោះជា Focus Supply Chain Management Corporation Ltd

ភាពយន្ត

ឆ្នាំ ២០១៤

មានទីតាំងនៅ Qianhai Complex បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងពេញលេញ "Shenzhen Focus Global Logistics Corporation Ltd" និង "SnackSCM Corporation Ltd"

រូបភាព

ឆ្នាំ ២០១០-២០១២

រយៈពេលនៃការអភិវឌ្ឍន៍មានស្ថេរភាព និងឆាប់រហ័ស

ទីតាំង

ឆ្នាំ ២០០៨

ការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុនរួមគ្នាបានបញ្ចប់ រៀបចំ ViewSCM logistics Corporation Ltd. បង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៅ Tianjin, Shanghai និង Ningbo

ទីតាំង

២០០២-២០០៧

អាជីវកម្មបានពង្រីកទៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេគុជ បង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៅក្វាងចូវ

ភាពយន្ត

២០០១

បង្កើត Shenzhen Jctrans Logistics CO., Ltd.