រថក្រោះ semi trailer ពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសថៃ

● Pol: Shekou ប្រទេសចិន
● Pod: Leam Chabang ប្រទេសថៃ
● Commodity Name: Tank semi trailer
● ទំហំ៖ L/12.86*2.5*3.55M
● ទម្ងន់៖ 6710KGS
● កម្រិតសំឡេង៖ 1*40FR
● ប្រតិបត្តិការ៖ យានជំនិះបីជាន់គឺជាប្រភេទទំនិញពិបាកណាស់។ដោយសារការដឹកទំនិញវែងពេក និងរារាំងចំណុចលើក FR យើងបន្ថែមឧបករណ៍ការពាររវាងខ្សែពួរលើក និងទំនិញកំឡុងពេលលើក ដែលអាចជៀសវាងការខូចខាតទំនិញបានប្រសើរជាងមុន។
● កាលបរិច្ឆេទ៖ 2022/04

០១
០៣
០៥
០៧
០២
០៤
០៦
០៨